اهمیت و نقش تربیتی کودکان و برخی راهکارهای عملی

کودکان اهمیت روحی لطیف و حساسند و هر نوع سخن و عمل پدر و مادر و مربیان چه عالی و چه بد در جانشان اثر میگذارد و در ساختار شخصیّت آن‌ها نقش دارد. در غیر اینصورت کودک، روحی شکست­خورده و روانی افسرده دارد و فارغ از شک وتردید همین شرایط درونی در خلال خوی و گفتار طفل اساسی احوال نامطلوبی واضح میگردد. در صورتی که ما کلیدی فرزندان خویش اخلاق تحقیرآمیز و آمیخته به طعن و ملامت داشته باشیم یا پیوسته آنان را سرزنش کنیم و در حضور دیگران به آنان قیمت ندهیم، این روش ما باعث می‌شود که آنها به تدریج خویش را به تیتر موجودی بیارزش و بیمقدار بپذیرند و هیچگونه حرمتی برای خود قایل نشوند و چه بسا حیاتی بیاحترامی و پرخاش اساسی پدر و مادر خویش کردار کنند و آرام آهسته شخصیت پدر و مادر در حیث فرزندان از در بین میرود. افزون بر آن، حیثیت و آبروی وی در معرض خطر قرار میگیرد و حس انتقام را در او شعلهور میسازد و از راه الگوبرداری همین خلق و خوی را فراگرفته و درباره دیگران به فعالیت میبندد. تربیت از خط مش تدریس رخ گرفته واین کار به دوشیوه مستقیم وغیر مستقیم انجام می شود,که طبیعتاً تربیت ازاین نحوه غیر مستقیم تأثیر گذارتر میباشد وبر روش نخستین به نقش کودکی هاشم در سریال از سرنوشت مراتب ارجحیت دارد. «هر که کودکی دارد می بایست در رویکرد تربیت او خویش را تا سر حد طفل برساند. » نگهبانان بی درنگ سر را باطن طبقی گذاردند و به خرابه آوردند. در آیین مقدس اسلام همگی اشخاص بشر به طور عام و مسلمانان به طور مختص اعم از زن و مرد، حاجتمند و غنی، ضعیف و قوی، کوچک و بزرگ، عزیز و محترمند و بر مبنا احادیث وارد شده، تحقیر هیچ یک از آنان جائز نیست. وقتی از اشخاص حیث خواهی میشود برخی تماماً ساکتاند و یا تنها نگاهشان به دیگران است که ببینند آن‌ها به چه صورت لحاظ میدهند، تا آنها نیز همان را تقلید کنند. درصورتیکه لوس و از خود راضی شد افراد خانواده را می زند اگر پدر و مادر هیچ نگویند فکر میکند کار خوبی کرده و زمانی پهناور میشود مردمان را می زند و چنین کودکی دیگر استقلال ندارد. شالوده همین اعتماد در مقطع کودکی و به دست پدر و مادر پی ریزی میشود.

حتما بخوانید:  مواد شیمیایی مرک آلمان