ایالات متحده طرفداران زیادی دارد – اما تعداد متخصصانی که آنها را بخاطر بسپارند بسیار کم استشیوع تولید کمبود وحشتناکی را حل کرد که موج اول Covid را تعیین کرد. اما مازاد ممکن است به اندازه کافی برای جلوگیری از تعداد زیادی از مرگ و میر.


منبع: aseman-kharash.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>