این همه گیر هنوز هم ذهن مدیران عامل را تحت فشار قرار داده استهاروارد اخیراً جلسه ای خصوصی برای مدیران ترتیب داده است تا صریحاً درباره بیماری همه گیر صحبت کنند.


منبع: aseman-kharash.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>