برازنده سوتین که می خواهد در مغازه اش برقصد“من اهمیتی نمی دهم اگر از خانه کار کنی ، هنوز هم می توانی در خانه خود خوب قدم بزنی.”


منبع: aseman-kharash.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>