توسعه و تکنولوژی توسعه ای

مدیرانی در همین موردها پیروز اند که به اصلی تکنولوژی پی برده باشند و توجه و منابع مناسبی به جهت همین تکنولوژی اختصاص بدهند. همین درخواست‌کردن دارای مهندسی دقیق مخلوط ساختار و مورفولوژی کاتالیزگرهای موجود نظیر دیاکسید تیتانیم بررسی میشود. اسکوپوفوبیا (Scopophobia) یا این که اسکوپتوفوبیا (scoptophobia) یا این که اُفتالموفوبیا (ophthalmophobia) اختلالی است که در آن، فرد اهمیت دیدهشدن در جمع یا این که زلزدن دیگران به او، آشفته میشود. بر پایه نظریهء آمارتیا سن (A.K.SEN)با فرض توزیع درآمد یکسال،به کارگیری تکنولوژی سرمایهبر در کوتاه مدت موجب منفعت بخش اعظم می شود اما از آنجا که تکنولوژی سرمایه بر تهیدست تقاضای فزاینده هست و در ازای دستمزد و هزینهء کاهش ایجاد بیشتر را به دنبال داراست در بلند مدت به علت کاهش مصرف،رشد حاصل را متوقف و خنثی خواهد نمود.برعکس، به کارگیری تکنولوژی کاربر،با توزیع عمده حقوق و دستمزد نسبت به تکنولوژی سرمایهبر،درآمد را بالا می برد و در بلند مدت از روش مصرف و پس انداز و در دست گرفتن تولید،رشدی مناسب را به دنبال خواهد داشت. بخش اعظمی از جوانان با گوشی خود به حمام میروند و نوجوانان بخش اعظمی نیز اعلام کردهاند که ترجیح می‌دهند انگشت کوچک خویش را از دست دهند تا فارغ از موبایل بمانند. در همین میان، ممکن هست بعضا عمده از دیگران جراحت ببینند و خوف از چیرهشدن فناوری بر زندگی، آنقدر برایشان برجسته شود که دیگر نتوانند بهراحتی زندگی نمایند و حتی ممکن هست بدون آنکه اسم فوبیایی را بدانند، دچارش شوند. آن‌گاه از همهگیری به کارگیری از گوشیها و شبکههای اجتماعی و به کارگیری مردمان از این پلتفرمها، اکثر زمان ها مردمان وقتی که به گوشیهای خود دسترسی نداشتند، احساس نگرانی اخبار تکنولوژی اندروید آخرین خبر‌ها تکنولوژی روز دنیا میکردند. مطابق نتایج بهدستآمده از این تحقیق، ۵۳ % از همین افراد وقتی که تنها به جهت مدت کوتاهی به موبایل خویش دسترسی نداشتند، عصبی و پریشان‌حال میشدند. هراس شدید از گمکردن ریموت تلویزیون و ازدستدادن برنامههای دلخواه و خبرها در میان افراد بهحدی رایج شده است که تصحیح لورِموفوبیا را به همین واهمه اطلاق میکنند. هراس از ذیل لحاظ بودن یا وحشت ازدستدادن فرصتهای به کارگیری از فناوری، فوبیاهایی منطقی میباشند که اهمیت ترقی تکنولوژی و بهصورت ناخودآگاه ساخت میشوند. یا این که تصور نمایید که وارد یک فروشگاه میشوید و بر روی آن متن مجهز به دوربین مداربسته. به عنوان نمونه می قدرت حیاتی استعمال از ارتعاشات گوش داخلی برق تولید کرد و به امداد آن یک رادیو ریز را رویکرد انداخت. به عنوان نمونه ترقی فناوری تاور کرین، ایجاد و ساز را به سمت ساختمان های بلند سکو و اسمان خراش ها سوق داده است. آن ها از DNA به تیتر بلوک های سازنده در میزان نانو برای ایجاد ساختار ها به کارگیری کردند.

حتما بخوانید:  تعمیرات ایسیو خودرو چگونه انجام میشود - مجله اتوتو