جیمز دی. ولفنسون ، که 10 سال بانک جهانی را اداره می کرد ، در 86 سالگی درگذشتوی قبل از تصرف بانک در سال 1995 از نیروهای وال استریت بود و پس از آن همچنان به تکان دادن آن ادامه داد. وی همین کار را در کارنگی هال و مرکز کندی انجام داد.


منبع: aseman-kharash.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>