شورش مالیاتی 40 ساله در کالیفرنیا یک ضد حمله را تجربه می کندرأی دهندگان پیشنهادی را برای اصلاح پیشنهاد 13 ، اقدامی قابل توجه 1978 ، برای حذف سپر مالیاتی از املاک تجاری رد کردند.


منبع: aseman-kharash.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>