قیمت دریچه سقفی – شرکت صنعتی رحمتی

دریچه هوای مشبک از یک قاب در حاشیه خود و نتورک های مربع شکل در داخلِ معبرِ خود فروش دریچه سقفی چهار طرفه تشکیل یافته است. این روزنه سقفی از یک صفحه ی فلتِ آلومینیومی که لبه آن بصورت لبه دوسانتی بصورت نود درجه خم خورده و یک عدد روزنه چهارطرفه سقفی در ابعادِ کوچکتر در داخلِ آن تشکیل یافته ، که اما این دریچه چهارطرفه سقفی می تواند یا بصورت موازی دارای ابعادِ کاغذ فلت یا این که بصورتِ لوزی در درون آن قرارگیرد. دریچه تنظیم هوای آلومینیومی طرح جدید، بوسیله پیچ مستقیماً بر روی دیوار قابل کارگزاشتن می باشد. در صورتی که همین دو بخش از حیث صورت مطابقت نداشته باشد اساسی استعمال از تبدیل، این دو بخش بر بر روی نیز قرار می گیرند. جهتِ تنظیمِ مقدار هوای عبوری از دریچه تهیه و تنظیم هوا، از تیغه های موازی که به وسیله یک اهرم که بر بر روی نمای روزنه هوا تعبیه شده، بعنوان دمپر استفاده می شود. عموما به روزنه هایی که به بر روی سقف به مراد انتقال هوا، از کانال به محیط کارگزاری می شوند را روزنه های سقف می گویند. دریچه تهیه هوای رجوع و برگشت پادری (لوورهای پادری) برای ساخت رابطه میان محفظه بیرون و درون و به منظور آماده آوردن قابلیت و امکان جریان هوا از یک محیط به محفظه دیگر به کار گیری میشود. باطن دریچه تنظیم هوا طرح جدید آلومینیومی، از تیغه های عمودی که قابل چرخش به چپ و راست می باشند تشکیل شده که امکانِ تقسیم هوا به چپ و راست را می دهد. از روزنه تهیه هوای مشبک هم هم در سیستم رفتِ هوا و نیز در سیستم برگشت هوا به کارگیری می شود. روزنه هوای چهارطرفه سقفی را می توان نیز بصورت بادمپر و نیز بدون دمپر استفاده نمود. روزنه سقفی با دریچه گرد پررنگ هم میتواند در برگه تایلی به طور مستقل قرار گرفته و در حفره ی تایل های سقفِ کاذب قرارگیرد و نیز میتواند بصورتِ کادر دار در بدنه ی سقفِ دارای کارگزاشتن و بکار گرفته شود.دریچه سقفی تایلی حیاتی دریچه گرد برجسته نیز میتواند حساس دمپر باشد و نیز بدون دمپر باشد. ولی در صورتی که در سیستم بازگشت هوا بکار رود لزوماً نیازی به کاربردِ دمپر در ساختار روزنه نیست. در سیستم رجوع و برگشت هوا نیازی به تعبیه ی دمپر در پشت دریچه نیست. قیمت روزنه سقفی به نوع، کیفیت، شکل ظاهری، میزان و کارگزاشتن دمپر وابسته است. گردش اثبات هوا به شکل افقی بهدلیل وجود پرههای هممرکز و پی درپی سبب ساز افزایش میزان مرغوب بودن دریچه هوای چهارگوش شده است. 20 اینچ) و یا این که دریچه تمام آرمسترانگ سقفی چهارگوش كلاف دورباز آلومينيومی در گونه های مختلف رنگ های پودری الکترو استاتیک نیز ساخت می گردد. همین مدل دریچه سقفی اصلی ساختار پره های داخلی (U) شکل موجب پرتاب هوا به سه جهت متعدد می شود.

حتما بخوانید:  کاهش شدید حجم واردات و صادرات چین روزنامه ۸صبح