چالش های بزرگ جانت یلن به عنوان وزیر داراییرئیس سابق فدرال رزرو آمادگی بازگشت به دولت را به عنوان وزیر دارایی با چالش های اساسی در پیش دارد.


منبع: aseman-kharash.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>