چگونه یک فصل اسکی را در یک بیماری همه گیر می گذرانید؟مناطق اسکی از نحوه سوار شدن به آسانسور تا محل خواب و آنچه می خوریم ، اقداماتی را انجام می دهند تا ازدحام جمعیت را به حداقل برسانند و شیوع ویروس را محدود کنند.


منبع: aseman-kharash.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>