چگونه یک کشاورز نسل سوم در ترکیه از بیماری همه گیر خارج شدبعد از 81 سال – و در میان یک بیماری همه گیر – سرانجام مزرعه Hemlock Hill در نیویورک یک قدم برمی دارد.


منبع: aseman-kharash.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>