یوسف(ع)، رزم آزمای معرکة نفس

سریال یوسف پیامبر یک‌سری نصیب دارد؟ در همین که یوسف به هنگام دیدن این خواب تعدادی سال داشت اختلاف است. تو را هنوز مدت قدمت به آخر نرسیده است. همانا ما تو را از نیکوکاران می بینیم. پادشاه اهمیت این‌که از آن بچه شنیده بود که یوسف (علیه السلام) تقصیری ندارد تصمیم گرفت که آن حضرت را زندانی نماید و حضرت را به زندان فرستاد و سپس از مدّتی دو نفر دیگر برای تقصیری که داشتند را باطن زندان نمودند. خدای گرانقدر دعایش را مستجاب فرمود و او را از حیله زنان نجات داد، و موقعیکه قصّهی آن حضرت حساس زلیخا و خواستههای زنان دیگر از او در مصر شایع گردید. حرف خداوند فَیَکیدُوا لَکَ کَیْداً؛ یعنی علیه تو، مکر و مکر میکنند. کرد و مشاهده نمود که از پشتسرش پاره شده است، به زلیخا گفت که همین از دسیسه و حیلهی شما زنان می باشد که مکر و حیلهی شما زنان، عظیم است. یعقوب (علیه السلام) به یوسف (علیه السلام) گفت: و این گونه پروردگارت تو را برمیگزیند و از تعبیر و تفسیر خوابها به تو میآموزد و نعمتش را بر تو و بر خویشاوندان یعقوب تمام و کامل میکند، همانگونه که پیش از این، بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد به یقین، خداوند تو عالم و حکیم است! حاج روحانی عباس قمی مالک مفاتیح الجنان،به خواب فرزندش آمد و گفت:کتابی نزدم امانت بوده،آنرا به صاحبش برگردان تا من در برزخ ریلکس باشم.وقتی بیدار شد به سراغ کتاب رفت،با آرم هایی که پدر گفته بود تطبیق داشت،آن را برداشت.وقتی می خواست از منزل بیرون برود،کتاب از دستش به‌زمین‌خورد و پاره ای ضربه دید.او مکتوب را به صاحبش برگرداند و چیزی نگفت،دوباره پدرش به خواب او آمد و گفت:چرا به او نگفتی کتاب تو ضربه چشم میباشد تا درصورتیکه خواست ضرر و زیان بگیرد و یوسف اسدی بیمه یا رضایت دهد. قلیل قلیل یوسف متوجه شد که درهای تو در توی کاخ هم به امر او بسته شده میباشد و (به طوری که در بعضی از روایات آمده است او هفت در را بست تا یوسف هیچ راهی به جهت گریزو فرار نداشته باشد و شاید اصلی همین فعالیت می خواست به یوسف بفهماند که نگران فاش شدن سرانجام عمل نباشد، چرا که هیچ کس را اقتدار نفود به پشت این درهای بسته نیست) یوسف به طرف اتاق اختصاصی خوابگاه زلیخا هدایت می شد و زیرا درون اتاق خواب شد زلیخا را دید که از خود بیخود شده میباشد و کلیدی بی صبری، مصمم میباشد که از یوسف کامجویی نماید و همگی همین مقدمات را هم برای این فعالیت فراهم ساخته است. آن‌ها در بیابان یوسف را به چاه انداختند و پس از بازگشت، به یعقوب گفتند که گرگ او را دریده است. 1-گاهی هدف از بازگو کردن مسایل دیگران،دلسوزی نیست،بلکه حسادت و توطئه و نقشه برعلیه آنان است. و هر دو بسوی در سبقت گرفتند و آن زن پیراهن او را از پشت درید. میخواهد بگوید من زن هرزهای نیستم؛ یوسف، همین است؛ هر که می تواند از چنین جمالی صرف لحاظ کند، بسماللَّه! ابنعبّاس (رحمة الله علیه)- منظور از الشَّمْسَ و الْقَمَرَ، پدر و مادر یوسف (علیه السلام)، و ستارهها یازده برادرش هستند.

حتما بخوانید:  دانلود برنامه آیین نامه رانندگی برای اندروید